Een nieuwe recht onder de AVG is het recht op dataportabiliteit. Maar hoe regel je dat als zorgorganisatie nu praktisch gezien in? Hoe stel je je systemen dusdanig open dat jij cliënten op zo’n wijze beschikking geeft over hun data dat zij er ook daadwerkelijk wat mee kunnen. De belangrijkste randvoorwaarde daarvoor is dat die data uitgewisseld wordt in een gemeenschappelijk taal en dat er goede afspraken worden gemaakt over de wijze waarop deze data beschikbaar gesteld wordt. Een aantal landelijke ontwikkelingen proberen samen een antwoord te vinden op deze vraag. In dit artikel gaan we in op;

  • Het MedMij afsprakenstelsel voor Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s)
  • HL7 Fast Health Interoperability Resources (FHIR) en Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s)
  • SNOMED als koppeltaal binnen de informatieketen

MedMij voor afspraken

In Nederland is er voor gekozen om geen landelijk patiënten dossier in te voeren. Als alternatief is er voor gekozen om gegevens tussen zorgorganisaties uit te wisselen, bijvoorbeeld via het Landelijk Schakel Punt. Op die manier krijgt de cliënt echter nog niet de beschikking over de eigen data. Veel zorgorganisaties ontsluiten daarom hun data op dit moment via een Cliëntenportaal van de zorgorganisatie zelf, zoals het mijnCaress Cliëntenportaal. Dat maakt dat een cliënten voor de verschillende zorgverleners in zijn netwerk nu verschillende portalen moet onderhouden en dat informatie en de informatie in die portalen op dit moment niet overdraagbaar is. Het informatieberaad gaat er daarom vanuit dat cliënten deze data willen ontvangen in een Persoonlijke Gezondheids Omgeving, ofwel PGO. Om er voor te zorgen dat die data wel overdraagbaar wordt en de cliënt daarin de regie kan voeren is het MedMij programma gestart. Het MedMij programma voorziet onder andere in een stelsel van afspraken over gegevensuitwisseling met Persoonlijke Gezondheids Omgevingen. Zie voor meer informatie https://www.medmij.nl/waarom-medmij-zorgaanbieders/.

HL7 FHIR en ZIB’s voor techniek

Om gegevens uit te kunnen wisselen lezen is er een machine leesbare taal nodig.  Binnen het MedMij programma is er voor gekozen om informatie uit te wisselen op basis Health Level 7 Fast Health Interoperability Resources, oftwel FHIR. Deze opvolger van HL7 v3 gaat uit van moderne maar bewezen technieken die ook in andere markten worden gebruikt. Meer informatie daarover vind je in de artikel https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2017/06/Factsheet-MedMij-FHIR.pdf. Daarnaast was het nodig om uniforme gegevensset’s te definiëren. Daarom is de volledige basis gegevensset zorg omgezet naar 26 zorginformatiebouwstenen, de zogenaamde ZIB’s. Deze ZIB’s bieden structuur en samenhang in informatie als bijvoorbeeld een meting, een labuitslag, etc. Zie voor meer informatie; https://www.medmij.nl/artikel/volledige-bgz-geschikt-gemaakt/  en https://www.nictiz.nl/overig/publicatieversie-zorginformatiebouwstenen-eoverdracht-reg-aan-de-bron-pdf/.

SNOMED voor inhoud

In de Nederlandse zorg worden er vele inhoudelijke classificatiesystemen gebruikt. Denk in de Care bijvoorbeeld aan Omaha en Nanda Nic Noc. Om informatie over deze verschillende functionele talen uit te kunnen wisselen is het ook hier nodig dat er standaardisering komt. Om die reden heeft het informatieberaad gekozen voor Snomed als koppeltaal in de keten. https://www.zorgvisie.nl/informatieberaad-zorg-zegt-ja-tegen-snomed-ct/.

Huidige status; Proves en VIPP

Op dit moment worden er pilots uitgevoerd om te kijken hoe dit in de praktijk werkt, de zogenaamde PROVES. Zie ook https://www.medmij.nl/artikel/proves-wil-bewijzen-dat-medmij-werkt/. Daarnaast wordt er gekeken hoe het MedMij programma opgeschaald kan worden. Voor de Cure en de GGZ is er daarom een financierings- en versnellingsprogramma gestart. Zie voor meer informatie daarover https://www.vipp-programma.nl/. Naar verwachting zal een vergelijkbaar initiatief ook voor de Care gestart worden.

Voorbereidingen mijnCaress

PinkRoccade Care heeft de afgelopen jaren voorbereidingen getroffen op het gebied van interoperabiliteit; De software ondersteunt moderne gegevens uitwisselingsprotocollen zoals REST, ondersteunt beveiliging middels certificaten en is voorzien van logging waarmee de interne architectuur gereed is voor ontwikkelingen als MedMij. Om mapping tussen interne gegevens objecten van mijnCaress en derden eenvoudiger te maken is ingezet op standaard gegevenssets in plaats van maatwerk vragenlijsten. Voorbeelden hiervan zijn het mijnCaress Behandeldossier, Omaha, NandaNicNoc, metingen en de module vrijheidsbeperking. Op basis daarvan worden nu de eerste koppelingen gerealiseerd zoals de koppeling met Zorgdomein op basis van HL7 FHIR.

Samenvattend

De ZIB’s (bouwstenen) en het MedMij programma (cement) bieden de mogelijkheid om een brug te bouwen tussen mijnCaress en PGO’s waarmee er middels FHIR (type auto) en SNOMED (gemeenschappelijke taal) informatie uitwisseling kan plaats vinden. Met de wijze waarop die informatiewisseling (route) plaats gaat vinden wordt nu nog geëxperimenteerd aan de hand van de PROVES en er wordt nog gekeken naar financiering op basis van het VIPP programma. In het komende jaar zal PinkRoccade samen met haar klanten inventariseren op welke wijze de beschikbaar gestelde methodieken gebruikt kunnen worden om tot te realisatie van praktische oplossingen te komen. We verwachten dat dit gefaseerd gebeurd. Ondertussen gaan we graag met jullie in gesprek op https://www.yammer.com/pinkroccadehealthcaremijncaress/.

Share This