Deze maand hebben we vanuit de gebruikersvereniging (GV) een interview met Pierre Hogers. Hij is, naast Manager ICT bij AxionContinu, sinds 2017 voorzitter van de gebruikersvereniging mijnCaress. Middels dit interview stelt hij zich graag aan jullie voor.

1. In 2017 ben je voorzitter van de gebruikersvereniging geworden, kun je vertellen wat voor jou de aanleiding is geweest om een plaats in het bestuur in te nemen?
De gebruikersvereniging mijnCaress is al meer dan 15 jaar geleden opgericht om de belangen van haar leden te behartigen. In de loop van de jaren zijn er altijd tussen de 30 tot 40 organisaties lid geweest. De vereniging werd echter in de afgelopen jaren steeds minder actief. En we waren het dialoog met PinkRoccade kwijt geraakt over het huidige functioneren van mijnCaress, de toekomst en het samen zoeken naar constructieve oplossingen.

Ik was een paar jaar eerder voorzitter van de gebruikersvereniging voor de MEE-organisaties en vanuit deze ervaring weet ik welke belangrijke rol een GV kan innemen in het samenspel met de leverancier. We spreken over de belangrijkste bedrijfsapplicatie voor bijna 50 VVT- en GZ gebruikers. Er gaan miljoenen in om. Hier wil je als gebruiker toch invloed op uitoefenen? Zoals het ging kwamen we niet verder. Ik voelde dat we een volledig nieuwe start moesten maken en dat iemand dat initiatief moest nemen. Dat is de reden dat ik voorzitter van de GV ben geworden.

2. In 2017 heeft de GV die nieuwe start gemaakt, kun je in het kort vertellen wat de GV zoal (anders) doet?
We hebben eerst gezocht naar een kleine groep van organisaties die achter het belang van een goed georganiseerde gebruikersvereniging stonden. Organisaties die mee wilden denken over een nieuwe opzet. Deze groep, de kopgroep genaamd, kwam al direct tot de conclusie dat we – samen met PinkRoccade Care – veel directer aan de slag moesten met lopende issues van dit moment. De softwarekwaliteit, het testen, het ontwikkelen, het organiseren van de keuzes in changes en een visie op de toekomst. Het zijn onderwerpen waar we niet met elkaar in onvrede over moesten praten maar zaken die we concreet met elkaar moeten oppakken.

Er was al een grote groep beheerders en informatiemanagers die met enige regelmaat bij elkaar kwam en naast kennisuitwisseling met elkaar prioritering aanbracht in changes. Dit soort initiatieven moesten een professionele inbedding krijgen, gesteund door de vereniging waar alle organisaties deel van uit maken. Omdat de capaciteit binnen de afdeling Informatisering en Automatisering van de verschillende organisaties beperkt is en extreem onder druk staat zie je dat het organiseren en aansturen van een gebruikersvereniging een probleem is. We willen wel, maar als het erop aankomt gaat onze kostbare tijd naar onze eigen organisatie en niet naar een GV. Vandaar dat we besloten hebben de kennis en tijd in te kopen van BCE. Zij zijn een adviesbureau dat ervaring heeft met het opzetten van een GV en het aansturen van ICT-leveranciers. Als gebruikersvereniging kunnen we deze ervaring goed gebruiken. Zij adviseren ons dan ook en daarnaast nemen ze het enorme organisatiewerk op hun schouders. Zo kunnen we onze kostbare tijd direct aan de inhoud besteden en niet aan alle organisatie eromheen.

3. Kun je in het kort vertellen hoe de GV is georganiseerd, wie zijn er betrokken?
De GV bestaat op dit moment uit een dagelijks bestuur waarin we ondersteund worden door de kopgroep. In de kopgroep zijn onder andere Abrona, Amaris, AxionContinu, ’s Heeren Loo, Sevagram en Stichting Groenhuijsen vertegenwoordigd. Gezamenlijk zetten we ons plan op rondom verschillende thema’s voor 2018/2019. Deze thema’s worden in vijf verschillende teams verder uitgewerkt, hier zijn verschillende organisaties in vertegenwoordigd. De teams houden zich elk bezig met een thema zoals test- en softwarekwaliteit, optimalisatie van het RFC-proces en de visie op de toekomst rondom de doorontwikkeling van de mijnCaress. Zo komt het team Beheer elk kwartaal samen. Applicatiebeheerders en informatiemanagers wisselen daarin kennis uit over het gebruik van mijnCaress. Daarnaast adviseert BCE ons GV-breed, geeft zij samen met de teams invulling aan de verschillende thema’s en vervult ze de rol van het bedrijfsbureau. Belangrijk is dat we in al onze activiteiten de samenwerking met PinkRoccade Care oftewel het team van mijnCaress proberen op te zoeken om op deze manier tot constructieve oplossingen en afspraken te komen.

4. Wat is wat jou betreft de belangrijkste meerwaarde om lid te zijn van de GV?
Als organisatie wil je toch mee praten over de ontwikkeling en het garanderen van de kwaliteit van je belangrijkste bedrijfsapplicatie? Wij willen dat onze gebruikers blij worden van het werken met mijnCaress en dat wil het team van mijnCaress ook! We hebben echt hetzelfde doel. Maar we moeten elkaar aanvoelen, begrijpen. Dat kan alleen als je onderdeel bent van een gremium wat hier een platform voor geeft. Het is een misverstand dat je dit kan afdekken door je contracten of je SLA. Hoe groter en sterker het collectief hoe daadkrachtiger je met elkaar lijnen kan uitzetten en keuzes kan maken. Je wil met elkaar het geld steken in collectieve verbeteringen en af van het individuele meerwerk. Het bereiken van meer synergie tussen de verschillende leden is dan ook een belangrijke doelstelling voor ons als GV.

5. Is een gebruikersvereniging zowel voor kleine als grote organisaties interessant?
In de kern gaat het om de gebruikers. De gebruikers zijn bij een grote organisatie dezelfde als bij een kleine organisatie. Voor hen willen we gezamenlijk intuïtieve en gebruiksvriendelijke software ontwikkelen die het werk ondersteund. Als kleine organisatie heb je net zo veel mogelijkheden om deel te nemen aan de verschillende werkgroepen als een grote organisatie. Juist door het gesprek met elkaar aan te gaan kunnen we leren en komen tot best practices. Ook voor kleine gebruikers liggen hier enorme kansen. De kracht van de GV moet liggen in het volume, de diversiteit en de mogelijkheid dit samen met mijnCaress te bundelen tot een ontwikkelrichting die leidt tot tevreden gebruikers.

6. Wat kunnen de leden verwachten van de gebruikersvereniging in 2018?
Het belangrijkste is om de basis op orde krijgen. Hierin willen we samen met het team van mijnCaress komen tot heldere afspraken over softwareontwikkeling, testen, het wensenproces en de visie op het mijnCaress van de toekomst. De kwaliteit moet omhoog en daar gaan we een rol in spelen. De teams die nu al meerdere bijeenkomsten hebben gehad, spelen hier een belangrijke rol in. We komen (samen met PinkRoccade Care) tot collectief gedragen afspraken en bespreken met elkaar proces en procedure. Verbeteren en aanscherpen is noodzakelijk. Tevens hebben we een afspraak om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door SIG (Software Improvement Group) naar de kwaliteit van de software. Het geeft ons echt inzicht onder de motorkap van de applicatie. Het feit dat PinkRoccade Care dit samen met ons als basis wil oppakken wekt vertrouwen. Het geeft aan dat men kwetsbaar durft te zijn en dat geeft een basis voor een goede samenwerking. Met de resultaten van het SIG hebben we zicht op de kwaliteit van de motor en aanknopingspunten voor het verbeteren van deze kwaliteit.

Een ander belangrijk punt is het ontwikkelen van een visie, een stip aan de horizon. Waar willen we heen met de applicatie? Hoe moet mijnCaress er in 2020 uit zien? Met het in de lucht brengen van onze eigen website voor de gebruikersvereniging, hopen we onze leden ook zo veel mogelijk te informeren zodat men ziet dat we resultaten behalen nog voor dat ze dit daadwerkelijk merken.

7. Waar ben je het meest trots op als voorzitter van de GV?
Er is nog geen tijd of reden om trots te zijn. Hiervoor hebben we met elkaar nog te veel werk te verzetten. We hebben met elkaar een zichtbare basis gecreëerd en dat is geweldig. Het is nu van belang dat alle gebruikers het belang van een GV ondersteunen, lid worden en deelnemen. Trots ben ik als het ons lukt de relatie met mijnCaress te maken van een “individuele” software leverancier naar partnership. Een partij die software levert in dienst van….

8. Wat staat er de komende tijd op het programma?
Op 13 maart organiseren wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze is zowel bedoeld voor leden als niet-leden om meer te vertellen over onze huidige activiteiten en te laten zien welke thema’s voor 2018/2019 op de agenda staan. Hierin vinden we het belangrijk om de mening te horen van mijnCaress gebruikers om gezamenlijk de invulling van de thema’s en roadmap van de GV te bepalen. Hier zou wat mij betreft dan ook elke organisatie vertegenwoordigd moeten zijn.

9. Wat wil je verder nog delen/kwijt?
De ontwikkelingen in de IT zijn haast niet bij te houden en we staan nog maar aan het begin. Onze VVT- en GZ-organisaties zijn veelal nog niet ingericht deze vernieuwingen te implementeren of op een juiste wijze projectmatig op te pakken. De vraag naar vernieuwingen overstijgt de capaciteit en mogelijkheden en dus zullen we met elkaar keuzes moeten maken om niet te verdrinken in onze dadendrang. Juist met deze wetenschap is het fijn te weten dat er een GV is die aan de vooravond staat van een nieuw begin en die door samenwerking een richting wil geven aan de vernieuwingen van onze belangrijkste applicatie mijnCaress. Een applicatie waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Laten we die verantwoordelijkheid dan ook nemen.

Wilt je meer informatie over de GV of  lid worden? Kijk dan op de website: www.gvmijncaress.nl

Share This