PinkRoccade werkt aan een ‘open’ mijnCaress. Wij geloven dat samenwerken je verder brengt en dat standaardisatie daarvoor randvoorwaardelijk is.  Daarom ontwikkelen we een systeem op basis van ZIB’s en zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de architectuur.  Om deze ontwikkeling te versnellen trekken we samen op met het programmabureau InZicht. Het programmabureau InZicht organiseert op zeer korte termijn een leverancierstafel InZicht voor mijnCaress. Het doel van de leverancierstafel is om te komen tot;

  • Een bundeling van de vraag richting Pinkroccade
  • Een voorstel vanuit PinkRoccade zodat Zorgorganisaties een subsidieaanvraag kunnen doen.
  • Afspraken over realisatie van de oplossing.

Wat houdt het InZicht programma in?
Het ministerie van VWS heeft het programma Inzicht gelanceerd met als doelstelling de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te helpen versnellen. Het gaat hierbij om gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorgprofessionals onderling én tussen de langdurige en curatieve zorg. De Nederlandse zorg staat voor grote uitdagingen:

  • De zorgvraag wordt steeds complexer en de zorgzwaarte neemt toe;
  • Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel;
  • 25% van de tijd van zorgmedewerkers gaat op aan administratie;
  • Slecht samenwerkende IT-systemen, zoals EPD’s, leiden tot fouten in de zorg.

Kortom, er is noodzaak tot digitale innovatie. InZicht draagt hieraan bij door interoperabiliteit tussen systemen mogelijk te maken en zorg anders te organiseren. Interoperabiliteit van gegevens is van vitaal belang voor de toekomstige organisatie van zorg en welzijn en faciliteert belangrijke ontwikkelingen zoals regionale samenwerking, ketensamenwerking tussen care en cure, samenwerking met de cliënt en naasten van de cliënt.

Over de InZicht subsidieregeling

De InZicht subsidieregeling is opgesteld om zorgorganisaties te faciliteren bij aansluiting op het programma MedMij zodat data ontsloten kan worden naar Persoonlijke Gezondheids Omgevingen en via de eOverdracht om data uit te kunnen wisselen binnen de keten, oftewel interoperabiliteit van gegevens. Meer informatie vindt u op deze website van DUS-I.

Participatie in de InZicht regeling draagt onder andere bij aan de doelstellingen in het Inkoopkader langdurige zorg en de inkoopkaders van diverse verzekeraars in het kader van wijkverpleging. Meer informatie over het inkoopkader langdurige zorg vindt u hier.

Tot slot draagt de regeling bij aan de voorbereiding van de Wet Elektronische Gegevens Uitwisseling in de Zorg.

Over mijnCaress en interoperabiliteit

PinkRoccade gelooft dat zorgorganisaties en softwareleveranciers alleen samen tot oplossingen kunnen komen die een antwoord geven op de toenemende behoefte aan zorg. Om die reden hebben we vanaf het begin van de InZicht regeling aandacht voor dit thema gevraagd en zijn we met onze klanten in overleg gegaan over de mogelijkheden om op dit gebied samen te werken. Zie voor meer informatie onze website.

Inmiddels hebben we van meerdere klanten vernomen dat zij met ons willen participeren in deze regeling en hebben we bij het mijnCaress team niet stilgezeten. Er zijn belangrijke veranderingen in de architectuur doorgevoerd, we werken met onder andere Zorgdomein en Point aan integraties op gebied van eOverdracht en we hebben inmiddels de eerste Zorg Informatie Bouwstenen geïmplementeerd. Zie voor meer informatie dit artikel.

Hierdoor zijn de eerste stappen gezet op het gebied van digitale overdracht in de proeftuin van De Zorgcirkel.  Vanuit PinkRoccade zouden we dit graag verder versnellen. Inmiddels zijn diverse van onze klanten voornemens om dit jaar een subsidieaanvraag in te dienen.

Samen verder! Geef je op voor 9 oktober.

De InZicht subsidieregeling wordt per zorgorganisatie aangevraagd. Het is daarom belangrijk voor zorgorganisaties en PinkRoccade dat zo veel mogelijk organisaties participeren in deze aanvraag. Hierdoor worden de kosten per organisatie lager. Overweegt u ook om dit jaar te komen tot een subsidieaanvraag voor in InZicht regeling en heeft u dit nog niet kenbaar gemaakt dan willen wij u vragen om u aan te melden voor 9 oktober. Dit kan via twee stappen die u beide moet uitvoeren;

  1. Een mail naar care@pinkroccade.nl. Wij zullen uw gegevens dan delen met het programmabureau.
  2. Een mail naar inzicht@minvws.nl om uw interesse te laten blijken. Dit verplicht u tot niets.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw accountmanager.

Share This