Afgelopen maand hebben wij gezamenlijk met de Gebruikersvereniging aan alle Raden van Bestuur van de leden van de Gebruikervereniging mijnCaress een brief gestuurd. Zorgorganisatie die geen lid zijn van de GV hebben vanuit PinkRoccade een vergelijkbare brief gehad. In deze brief roepen wij op om samen met ons te participeren in het programma InZicht. Hieronder beschrijven wij in het kort wat het programma inhoudt en hoe wij daarin kunnen samenwerken.

Wat houdt het Inzicht programma in?
Het ministerie van VWS heeft het programma Inzicht gelanceerd met als doelstelling de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te helpen versnellen. Het gaat hierbij om gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorgprofessionals onderling én tussen de langdurige en curatieve zorg.

De Nederlandse zorg staat voor grote uitdagingen:

 • De zorgvraag wordt steeds complexer en de zorgzwaarte neemt toe;
 • Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel;
 • 25% van de tijd van zorgmedewerkers gaat op aan administratie;
 • Slecht samenwerkende IT-systemen, zoals EPD’s, leiden tot fouten in de zorg.

Kortom, er is noodzaak tot digitale innovatie. Deze innovatie wordt op dit moment geremd door een aantal belangrijke factoren:

 • Kennis en kunde van informatiesystemen is schaars;
 • Administratieve veranderingen zoals de Wet Zorg en Dwang vragen veel tijd;
 • De complexiteit van informatiesystemen is de afgelopen jaren enorm toegenomen;
 • Door een gebrek aan geadopteerde informatiestandaarden is vernieuwing kostbaar.

Hoe werkt PinkRoccade Care aan digitale innovatie?
PinkRoccade Care start daarom een versnellingsprogramma in de doorontwikkeling van mijnCaress, dat gericht is op radicale versimpeling van het gebruik van ons ECD. Op 28 oktober 2019 presenteren we onze plannen ten aanzien van mijnCaress 5.0 tijdens onze gebruikersdag.

Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat uw applicatielandschap niet alleen uit mijnCaress bestaat en dat uw organisatie in toenemende mate zal gaan samenwerken met andere zorgverleners, zoals huisartsen en ziekenhuizen. PinkRoccade Care speelt hier op in door integraties tussen mijnCaress en systemen als bijvoorbeeld Zorgmail, Zorgdomein en Point.

Zonder een radicale standaardisatie van gegevensuitwisseling in de Care blijven dergelijke integraties echter beperkt. Daarom werkt het informatieberaad onder leiding van het ministerie van VWS aan diverse programma’s om tot deze standaardisatie te komen en systemen open te stellen. Hierbij zijn voor de Care drie speerpunten benoemd:

 • Gegevens ontsluiten naar Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s, MedMij);
 • Digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders middels eOverdracht;
 • Digitale ondersteuning van het medicatieproces.

Hoe gaan we de doelstellingen realiseren?
PinkRoccade Care onderschrijft de doelstellingen van het programma InZicht en constateert tegelijkertijd een grote wederzijdse afhankelijkheid bij het realiseren van de doelstellingen. Tijdens gesprekken met het bestuur van de GV en meerdere gebruikers van mijnCaress kwamen wij tot de conclusie dat er een wil en noodzaak tot verandering is, maar dat het wegens de complexe materie en de continue veranderingen in de landelijke programma’s lastig is om hier een concrete invulling aan te geven. Tegelijkertijd zijn de tijdslijnen relatief kort. Wij schatten in dat voor de realisatie van de software en de implementatie door uw organisaties een minimale doorlooptijd van 2 jaar nodig is.

Om te voorkomen dat elke instelling individueel dit ‘wiel gaat uitvinden’ stellen wij samenwerking voor. Daarom willen we graag met de leden van de GV mijnCaress nog dit jaar een samenwerking starten voor het programma InZicht. We maken gezamenlijk een analyse van het informatielandschap van de mijnCaress-gebruikers. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan, maken we vervolgens een plan waarmee we invulling geven aan de doelstellingen van het ministerie. Een deel van deze werkzaamheden zijn vanuit het InZicht programma subsidiabel. De GV en PinkRoccade Care verkennen op dit moment de mogelijkheden om deze subsidie collectief aan te vragen.

Meer informatie
Heeft u de hierboven genoemde brief niet ontvangen of wilt u meer informatie over bovenstaande? Of wilt u samen met ons en de GV invulling geven aan deze eerste analyse van het informatielandschap? Dan verzoeken wij u om een mail te sturen naar care@pinkroccade.nl.

 

 

Share This