Eind 2018 is PinkRoccade Care samen met de cocreatiegroep gestart met het benoemen van de noodzakelijke wijzigingen bij de intrede van de Wet Zorg en Dwang (WZD). Hoewel de datum enigszins onder druk staat, gaan wij er vooralsnog vanuit dat de inwerkingtreding van de wet plaatsvindt op 1 januari 2020.  Een uitstelscenario is echter nog steeds mogelijk.

In de cocreatiegroep zitten acht van onze klanten, zowel uit de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg.
We hebben hard gewerkt, met soms het wetboek in de hand, en zijn tot een voorlopige oplossing gekomen. Voorlopig, omdat we in de toekomst willen dat de maatregelen in het kader van de WZD een geïntegreerd onderdeel gaan vormen van het plan.

Deze eerste oplossing lijkt erg op de huidige registratie van de vrijheidsbeperkingen in het kader van de BOPZ en WMO. 

De uitgangspunten:

 • Er wordt alleen geregistreerd wat absoluut noodzakelijk is voor de inspectie.
 • Er wordt alleen geregistreerd wat de zorgorganisaties nodig hebben voor het maken van overzichten van de (toepassing) van de WZD.
 • In mijnCaress wordt het stappenplan niet letterlijk gevolgd. In het MDO wordt het stappenplan besproken en vastgesteld welke (on)vrijwillige zorg toegepast gaat worden.
  De verantwoording kan dan vastgelegd worden in het ECD.
  Dit betekent dat de wizard (het eerste scherm bij de registratie) niet meer bepaalt volgens welk artikel er geregistreerd gaat worden.
 • Vrijwillige zorg kan, maar hoeft niet geregistreerd te worden in de module WZD. Het kan ook alleen vastgelegd worden in het zorgplan. Dit is een keuze die de organisatie zelf kan maken.

Vragen die er nog liggen:

 • Wie mag een zorgverantwoordelijke zijn? Dit is nog niet in de wet beschreven.
 • Welke taken gaat de WZD functionaris uitvoeren? oOok dit is nog niet in de wet beschreven.
 • De wet is van toepassing voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Maar wat te doen bij mensen met NAH? Vallen die nu wel of niet onder deze wet? Hier zal nog een uitspraak over komen door het ministerie.
 • Is het noodzakelijk om de eerste toepassing apart te registreren? Ddit is nog een vraag die we in de cocreatiegroep moeten beantwoorden.

 

Voorbereiding op de WZD

De zorgorganisaties zullen zelf een plan moeten opstellen rond de invoering van de WZD. Zoald hierboven uiteengezet is het namelijk niet alleen een naamswijziging van BOPZ naar WZD, maar een hele andere wijze van denken over het toepassen van maatregelen. 

 • Medewerkers moeten nieuwe begrippen leren, zoals ‘ernstig nadeel’ , ‘proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid, en deze ook kunnen toepassen.
 • Voor elke maatregel moet altijd bedacht worden of, en zo ja hoe, deze afgebouwd kan worden.

Voor de implementatie hiervan hebben zowel VWS, Vilans en VGN plannen ontwikkeld die organisaties hierbij kunnen helpen.    

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft over de WZD in mijnCaress kunt u contact opnemen met Hilda Dondorp (hilda.dondorp@pinkroccade.nl)

Share This